SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2021 ROKU!

MY POLACY

ŻYCZENIA OD REDAKCJI NASZEPISMO.PL

Powitanie

Drodzy Czytelnicy naszego i polskiego medium, nie wracam w szczegółach do przeżyć w roku który za kilka godzin odejdzie, a my w nowym kalendarzu już od jutra będziemy wypisywać znaki mijającego czasu. „Mój” miniony, 2020 rok, był  taki – jak i dla każdego – trudny, ciężki. I to nie tylko ze względu na epidemię, która ujawniła dogłębną kruchość naszego człowieczeństwa, które nie mogło się w mijającym roku w pełni zmobilizować, żyć po polsku i wzajemnie się wspomagać…!

Ale i w tym trudnym czasie  równocześnie zauważyłem, że istnieje bardzo wiele solidarnych, przyjaznych ludzi i szlachetnych gestów. To dzięki Czytelnikom, pomocy i serdecznego wsparcia istnieje naszepismo.pl – nasze i polskie, pomimo, że dwukrotnie było zniszczone – bo są i tacy „dobrzy ludzie”, którzy próbują różnych sztuczek aby pismo zniknęło z sieci. I za tą pomoc serdecznie dziękuję. Dziękuję za wspaniałe upominki w postaci artykułów, wpisów i komentarzy. Nie wymieniam nazwisk Autorów wszyscy są dla naszego pisma bardzo ważni. I ja o tym pamiętam.

Wspomnę jeszcze, że upominkiem świątecznym, który traktuję jak najdroższy diament jest artykuł „Captain Witold Pilecki”, tym bardziej, że w wersji angielskiej – a pomimo to, już – jak widzę w tej chwili – 858 razy czytany. Dziękuję za to, za ten angielskojęzyczny gest i pamięć o polskim Bohaterze. Dziękuję stałym współpracownikom z Polski, z Australii, Chicago, z Niemiec i Anglii oraz tym wszystkim, którzy swoją wiedzą dzielą się z nami.

###

Oby ten Nowy 2021 Rok obfitował w wiele Bożych łask, światło Ducha Świętego oraz niesłabnącą wiarę. Niech miłość, radość, szczęście i pokój na dobre zagoszczą w naszych sercach niosąc ukojenie wszystkim wokół i rozsyłają w świat wieści o niesłabnącej Bożej miłości.

Na wolny i jeszcze świąteczny czas proponuję poetycką lekturę

Ernest Bryll / ROK POLSKI

My, cośmy wyszli w górę karierę zrobili
Zasiadamy w redakcjach, biurach i urzędach,
My, cośmy sobie łaskę wymodlili
U Pana Boga na tłustych prebendach,
Niby mamy to właśnie, co nam się marzyło
W świetle naftówki głucho pełgającym,
W ciemnym wagonie machorką śmierdzącym,
Którym się ze wsi po szczęście jeździło…
Mamy to wszystko, jeszcze więcej mamy,
A nie możemy nocą spać w spokoju.
Przez sen coś wspominamy, gadamy, szukamy,
Wstajemy i tłuczemy się w ciasnym pokoju,
Rachując to, co było w życiu do zrobienia,
I co przedrzemaliśmy w senności sumienia.

Ignacy Krasicki / Nowy Rok

Nowego roku czas każe winszować,
Więc się zdobywam na powinszowanie;
Daj Panie Boże, w tym się tak zachować,  
Iżby się nasze spełniło żądanie.
I spełni pewnie, kiedy w każdym kroku
O sobie będziem myśleć, nie o roku.
 
Bo cóż rok? Bożym czas zmierzony darem,
Miejsce i pora naszego działania:
Nie dni, lecz czynów dzielmy go wymiarem,
A czynów plennych prawego starania;
Wówczas, jak wieniec kłosami uwity,
Da plon szacowny, da plon znakomity.
 
 Przeszły tysiączne, przejdą i następne.
Szala je wieczna, jak zmierzy, tak ziści:
Z nas plenne, z nas czcze, prawe, lub występne,
Skutek użycia, czucia i korzyści:
Odmiana, trwałość, nieczynność, ochota,
Da poznać w czem jest występek, lub cnota.
 
 Lecz sprawcą, który rzeczy mierzy trwale,
Spuszcza wzrok względny na tych, co sprawieni:
Nie jest człowieka, co jest doskonale,
Sobą nikczemni, sprawcą orzeźwieni,
Czekajmy losu, Najwyższa istoto!
Karzesz z odrazą, nagradzasz z ochotą.

###

Yes – we Poles – love Australia

Dear Readers of our and Polish medium, I do not go back in detail to the experiences of the year that will be gone in a few hours, and we will be writing the signs of the passing time in the new calendar from tomorrow. „My”, 2020 was such – and for everyone – difficult, difficult. And not only because of the epidemic, which revealed the profound fragility of our humanity, which could not be fully mobilized in the past year, live in Polish and help each other …! But at the same time in these events, I also saw that there are many solidarity, friendly people and noble gestures. Thanks to the Readers and sincere support, our naszepismo.pl exists – ours and Polish, despite the fact that it was destroyed twice – because there are also „good people” who try various tricks to make the magazine disappear from the Internet.

And thank you very much for this help. Thank you for the great gifts in the form of articles, entries and comments. I do not mention the authors’ names, they are all very important to our magazine. And I remember it. I will also mention that the Christmas gift, which I treat as the most expensive diamond, is the article „Captain Witold Pilecki”, the more so that in the English version – and yet – as I can see now – 858 times read.

Thank you for that, for this English-language gesture and for the memory of the Polish Hero. I would like to thank my permanent colleagues from Poland, Australia, Chicago, Germany and England, and to all those who share their knowledge with us.

May this New Year 2021 abound in many God’s graces, the light of the Holy Spirit and unflagging faith. May love, joy, happiness and peace be in our hearts for good, bringing relief to everyone around, and send the world news of God’s unfailing love.

I greet and wish you all the best !

Editor of our magazine.pl

#####################################################################

Śledź i polub nas:

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *