OUR DAYS AND OUR FLAGS!

[NASZE DNI I NASZE FLAGI]

OUR PLAGGES!

Australian friend! You ask me why and I, a Pole living in Australia, hung the Polish flag on the front of my house – and next to it also our common Australian …

You ask – why are they so proudly waving together in the wind on November 11?

 Why? Because on this day Poland celebrates its Independence Day – and YOU, my Friend – Remembrance Day, to honor THOSE who gave their lives in defense of their Homeland. So we celebrate twice, because today we also have the Day of Polish Independence …

Poland disappeared from the map of Europe and the world in 1795, when the neighboring countries of Russia, Prussia and Austria made the third and final partition of Poland. After the failures of national uprisings, it was only World War I that gave our homeland a chance to fight for independence.

On November 11, 1918, 123 years after the partitions, Poland regains its independence. Why November 11? Is this date just a symbol? What happened on November 11? Regaining independence by Poland was a gradual process, and the election on November 11 was not accidental. On November 11, 1918, after the surrender of Germany, World War I ended on the Western Front. The day of Poland regaining independence commemorates the handover of military power by the Regency Council to Józef Piłsudski. Marshal Piłsudski on that day became the Supreme Commander of the Polish Army. After Piłsudski’s negotiations with the Central Soldier Council on November 11, 1918, German troops began to withdraw from the Kingdom of Poland. During the night, the soldiers disarmed the German garrison stationed in Warsaw. A day later, on November 12, 1918, the Regency Council entrusted Piłsudski with the mission of forming a government.

The day of November 11 was established as Independence Day only by the act of April 23, 1937, i.e. almost 20 years after regaining independence. During the GERMAN occupation in 1939–1944, the celebration was impossible. In 1945, the communist authorities made 22 July a public holiday – the date of signing the Manifesto of the Polish Committee of National Liberation, as the National Day for the Rebirth of Poland. In the times of the People’s Republic of Poland, patriotic demonstrations organized throughout the country by the opposition were that day brutally suppressed by ZOMO units, and their participants arrested by the Security Service.

The holiday celebrated on November 11 was restored by the Sejm of the Polish People’s Republic of the 9th term in 1989 under the changed name: National Independence Day. It is one of the most important national holidays that is celebrated by all Poles at home and abroad. This holiday especially reminds us of the steadfastness of the Polish spirit, respect for Polish tradition and history, and national pride, which could not be destroyed even during 123 years of captivity. „Because there is no greater glory than to be a Pole.”

 Let the memory of the Polish and Australian Heroes last!

 Created by naszepismo.pl

^^^^^^^^^

NASZE DNI I NASZE FLAGI!

Australijczyku, Przyjacielu! Pytasz mnie dlaczego i ja Polak żyjacy w Australii zawiesiłem dzisiaj polską flagę na froncie mojego domu – a przy niej także naszą wspólną australijską…

Pytasz – dlaczego tak dumnie powiewają razem na wietrze w dniu 11 listopada? A dlatego, że w tym dniu Polska obchodzi swoje Święto Niepodleglości – a TY Przyjacielu – Remembrance Day aby uhonorować TYCH, którzy oddali życie w obronie swojej Ojczyzny. Swiętujemy więc podwójnie, bo dzisiaj mamy też Swięto Polskiej Niepodległości.

Polska znikła z mapy Europy i świata w 1795 roku, kiedy to państwa ościenne Rosja, Prusy i Austria dokonują trzeciego i zarazem ostatniego rozbioru Polski. Po niepowodzeniach powstań narodowych , dopiero I wojna światowa dała naszej ojczyznie szansę na walke o niepodleglość. 11 listopada 1918 r., po 123 latach od rozbiorów Polska odzyskuje niepodleglość!!!

 Dlaczego 11 listopada? Czy ta data to tylko symbol? Co wydarzylo sie 11 listopada?

Odzyskiwanie przez Polskę niepodleglosci było procesem stopniowym, a wybór 11 listopada był nieprzypadkowy. 11 listopada 1918 po kapitulacji Niemiec na froncie zachodnim zakończyła się I wojna światowa. Dzień odzyskania przez Polske niepodległości upamietnia przekazanie przez Rade Regencyjna władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu. Marszałek Piłsudski w tym dniu został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. Po negocjacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Zołnierską 11 listopada 1918 r. wojska niemieckie zaczeły wycofywać się z Królestwa Polskiego. W nocy żolnierze rozbroili niemiecki garnizon, który stacjonował w Warszawie. Dzień później, 12.11.1918 Rada Regencyjna powierzyła Piłsudskiemu misję tworzenia rzadu.

Dzien 11 listopada ustanowiono Świetem Niepodleglości dopiero ustawa z 23 kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodleglości. Podczas okupacji niemieckiej w latach 1939-1944 świętowanie było niemożliwe.

W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczynily dzień 22 lipca – datę podpisania Manifestu PKWN, jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski. W czasach PRL wielokrotnie organizowane w całym kraju przez opozycję manifestacje patriotyczne były tego dnia brutalnie tłumione przez oddziały ZOMO, a ich uczestnicy aresztowani przez Służbę Bezpieczeństwa.

Świeto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm PRL-u IX kadencji w 1989 r. pod zmienioną nazwą: Narodowe Święto Niepodleglości.

Jest to jedno z najważniejszych świat państwowych, które obchodzone jest przez wszystkich Polaków w Ojczyźnie, jak i poza jej granicami. To święto przypomina szczególnie o niezłomności ducha polskiego, szacunku dla tradycji i historii polskiej oraz dumie narodowej, której nie udało się zniszczyć nawet przez 123 lata niewoli -„bo nie ma wiekszej chwały niżli być Polakiem.”

Niech trwa Pamięć o Bohaterach Polskich i Australijskich

Oprac. redakcja naszepismo.pl

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Śledź i polub nas:
2 komentarze

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *