Nawet 5 mln …

GOTOWY DO UCIECZKI…

Nawet 5 mln osób może opuścić Ukrainę w wyniku ataku ze strony Rosji — wynika z przedstawionych w piątek na konferencji prasowej w Genewie szacunków ONZ.

Oligarchowie uciekają z Ukrainy. Ukraińscy oligarchowie uciekają z pełnymi walizami. 20 prywatnych samolotów odleciało z kraju.

Ukraińscy oligarchowie i biznesmeni opuszczają Ukrainę prywatnymi samolotami – pisał portal Ukraińska Prawda. Tylko w niedzielę z Kijowa wyleciało ok. 20 prywatnych i wyczarterowanych samolotów – informował serwis już  4 lutego 2022. Uciekła pokaźna grupa bajecznie bogatych oligarchów, a nawet kilku posłów.

  Na jakiej podstawie obywatel Ukrainy może wjechać do Polski uciekając przed atakiem Rosji?

Polska jednym z kierunków ucieczki obywatele Ukrainy.   Według szacunków ONZ po militarnym ataku Rosji na Ukrainę może ją opuścić nawet 5 mln osób. Z kolei Rzecznik wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców przekazał informację, że od wczoraj swoje domy na Ukrainie musiało już opuścić ponad 100 tys. mieszkańców tego państwa. To w głównej mierze obywatele Ukrainy, którzy zamieszkiwali miasta i ich okolice zaatakowane przez Rosję. Część z nich zdecydowała się opuścić teren uciekając do krajów sąsiadujących m.in. Polski.Zatem możemy spodziewać się, że coraz wyższej liczby ukraińskich uchodźców szukających azylu i pomocy w Polsce. Polska jest krajem graniczącym z Ukrainą, ale jednocześnie jest także granicą Unii Europejskiej. Do tego Ukraina nie należy do Strefy Schengen, znoszącej kontrole wewnątrz państw, które przystąpiły do Układu Schengen. To utrudnia jej swobodne przekraczanie. Zatem na jakiej podstawie obywatel Ukrainy może przekroczyć polską granice?

Obywatel Ukrainy możesz wjechać do Polski na podstawie:

Ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego;

Wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);

Wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;

Posiadanego zezwolenia zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;

Wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;

Zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Jak długo obywatel Ukrainy może zostać w Polsce?

Czas na jaki obywatel Ukrainy będzie mógł wjechać do Polski jest zależny od dokumentu, na podstawie którego przekracza granicę.

Zatem jeśli wjedzie na podstawie paszportu biometrycznego jego legalny pobyt będzie trwał do 90 dni. W przypadku wizy krajowej lub wizji Schengen wydanej przez polski organ, będzie mógł przebywać w Polsce przez czas ściśle w niej określony. Są one co do zasady wydawane czasowo. Jednak w przypadku zakończenia ważności wizy obywatel Ukrainy nie będzie musiał opuszczać naszego kraju. Będzie mógł zostać w niej przez kolejne 90 dni i to bez konieczności ponownego przekraczania granicy.

Uchodźca z Ukrainy posiadający wizę z oznaczeniem D lub C, wydaną przez inne państwo należące do strefy Schengen będzie mógł zostać w kraju nad Wisłą przez 90 dni. Obywatele Ukrainy przekraczający granicę na podstawie zgody komendanta Straży granicznej będą mogły legalnie zostać w Polsce przez kolejne 15 dni.

Które państwa należą do Strefy Schoengen?

Do państw obszaru Schengen należą: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, a także Szwajcaria, Liechtenstein, Norwegia i Islandia.

Jak obywatel Ukrainy może przedłużyć swój legalny pobyt w Polsce?

Każdy obywatel Ukrainy, który został zmuszony do opuszczenia swojej ojczyzny w wyniku trwającego w niej konfliktu zbrojnego, będzie mógł ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. W tym celu będzie musiał udać się do urzędu województwa, właściwego ze względu na miejsce obecnego pobytu i złożyć wniosek.

Jednak, niezależnie od powyższych rozwiązań prawnych, obywatele Ukrainy będą mogli kontynuować legalny pobyt w Polsce w czasie epidemii Covid-19, na podstawie specjalnych przepisów. Bowiem  na mocy Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), tzw. ustawy specjalnej, w czasie trwania epidemii nastąpi  automatyczne przedłużenie prawa ważności wiz krajowych i zezwoleń o charakterze terminowym z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii.

Analogicznie ulega przedłużeniu okres ważności zezwoleń na pobyt czasowy. Oznacza to, że cudzoziemiec nie musi występować o urzędowe potwierdzenie ważności zezwolenia na pobyt czasowy.

Pobyt w Polsce na podstawie wizy Schengen, wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, w ramach ruchu bezwizowego, bądź na podstawie wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, po upływie ich ważności również zostanie automatycznie uznany za legalny z mocy prawa od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z tych dokumentów, do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii.

Za Infor

W lipcu 2021 roku powstał projekt „Polskiej polityki migracyjnej na lata 2021 i 2022,” . Nie wiadomo, co się stało z dokumentem, nie pojawiał się jak dotąd – w planie obrad Rady Ministrów

^^^

Czy jesteśmy gotowi przyjąć – jak przewidują analitycy – na razie ponad milion Ukraińców w tak krótkim czasie. Tego nikt z ludzi zarządzających Polską – nie potrafi jeszcze odpowiedzić. Rosjanie przygotowywali się do tej wojny przez ponad 8 lat i zabezpieczyli na ten czas ponad 600 miliardów dolarów. A jak to było z naszym przygotowaniem. Przecież było wiadomo, że Putin kiedyś zaatakuje…

Jak przekonują w m.in. OKOpress (lewica) – osoby którzy zajmują się sprowadzaniem emigrantów i udzielenia im wszelakiej pomocy, z państwowej kasy – czyli polskiego podatnika, że:

(…) „Przed 2015 rokiem (rządy PO) Polacy byli prouchodźczy. Między wiosną a jesienią 2015 roku sympatie w stosunku do migrantów odwróciły się o 180 stopni. Wiosną 70 proc. Polaków uważało, że należy przyjmować uchodźców, jesienią zostało 30 proc… To efekt systematycznej medialnej kampanii strachu, która była elementem kampanii wyborczej w Polsce. Potem już rządowej kampanii – pisze polityczna „Samarytanka” w OKOpress… Tylko kto prowadzi tak lawinową i zmyśloną propagandę jak np. o „okrucieństwie” polskich żołnierzy na granicy z Białorusią…

A więc i sprawa emigrantów staje się politycznym narzędziem podziału już i tak podzielonych Polaków. I o tym możemy podyskutować…

Red.np.

############################################

Śledź i polub nas:

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *