Czy to prawda czy to fejk sprawdź sam – od tego jest internet- czy jest… tak!…

AUTOR OPRACOWANIA JAREK MICEWSKI

Motto: Pomagać najbardziej potrzebującym? TAK! TAK! TAK! Ukraińcom co uciekają przed Putinem? TAK! Ale nie oligarchom co rozpętali wojnę – kosztem najbiedniejszych!

Nie ma to jak być prezydentem – Żeleński, fundusz miliard dolarów i willa w Miami

(za Wici/ niezależny portal informacyjny)/ 3 marca 2022

KOMIK I PREZYDENT W/SERIALU”W SŁUŻBIE NARODU”


„Każdy prezydent UKRAINY  i jego zespół po jego kadencji odeszli jako miliarderzy

Na zagranicznych rachunkach prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego znajduje się ponad miliard dolarów. Poinformował o tym deputowany Rady Najwyższej Platformy Opozycyjnej – Partia Za Życie Ilja Kiwa.

Według niego, w ciągu dwóch i pół roku swojej prezydentury Zełenski zgromadził 1,2 miliarda dolarów w Dresdner Bank Lateinamerika w Kostaryce. Pieniądze te przekazali prezydentowi ukraińscy oligarchowie, tacy jak Rinat Achmetow, Wiktor Pinczuk, Igor Kołomojski. Jak zauważył Kiva, uzupełnianie zapasów odbywa się regularnie, w transzach od 12 do 35 milionów dolarów. I przechodzą przez banki takie jak First Union Bank, Deutsche Bank, Banque Nationale de Paris. Zdaniem posła, przepływ takich środków byłby niemożliwy bez kontroli władz Niemiec i Francji.

Ale tylko relacje, jak zauważył Kiva, sprawa nie była ograniczona. Zełenskiemu udało się kupić willę w Miami za 34 miliony dolarów, a także kilka zestawów biżuterii za 5,6 miliona dolarów.

PREZYDENT ZEŁENSKI WŚRÓD PRZYJACIÓŁ

„Oprócz prezydenta Ukrainy w Dresdner Bank, szef gabinetu prezydenta Ukrainy Jermak ma rachunki na skromne 56 milionów dolarów, Swiatłana Tichanowskaja na 4,5 miliona dolarów, z czego większość przekazała w grudniu 2020 roku bankowi HSBC w Biuro w Londynie. Również konta Arsenij Jaceniuk ma jeden w oddziale banku Dresdner w Miami” – powiedziała Kiva w swoim poście na kanale Telegram.„Każdy prezydent i jego zespół po jego kadencji odeszli jako miliarderzy dolarowi, a Zełenski, mimo całej swojej niższości, nie był wyjątkiem, tylko w jego przypadku nikt nie pozwoli mu po prostu odejść” – powiedział Kiva i dodał, że obecny szef Ukrainy czeka na więzienie. Źródło: RGRU i „Wici

^^^

Wrogie czołgi grzeją silniki. Sojusznicy biją na alarm, prasa też. A prezydent Wołodymyr Zełenski? Radzi Ukraińcom: dbajcie o zdrowie i nie wpadajcie w panikę.

Kiedy prezydent Joe Biden ogłaszał pewną ponoć datę inwazji Rosji na Ukrainę, władze w Kijowie zachowywały olimpijski spokój. Minister obrony Ołeksij Reznikow nie widział powodów do mobilizacji. Zaś prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił nowe święto narodowe: „Mówi się nam, że 16 lutego będzie dniem napaści. Zrobimy go Dniem Zjednoczenia. PODPISAŁEM JUŻ ODPOWIEDNI DEKRETW tym „świątecznym” prezydenckim dekrecie można było wyczytać drwinę z alarmistycznych nastrojów panujących wśród polityków i w mediach na Zchodzie. ../ za „Polityka”. 23 luty 2022.

ooo

“Every president of UKRAINE and his team have passed away as billionaires after his term.

President of Ukraine, Volodymyr Zelensky, has more than a billion dollars on foreign accounts. This was announced by a deputy of the Supreme Council of the Opposition Platform – Ilya Kiva’s Party For Life. According to him, during the two and a half years of his presidency, Zelensky has accumulated $ 1.2 billion in the Dresdner Bank Lateinamerika in Costa Rica. The money was given to the president by Ukrainian oligarchs such as Rinat Akhmetov, Viktor Pinchuk and Igor Kolomoyskyi. As noted by Kiva, replenishment takes place on a regular basis, in installments ranging from $ 12 million to $ 35 million. And they go through banks like First Union Bank, Deutsche Bank, Banque Nationale de Paris. According to the deputy, the flow of such funds would be impossible without the control of the German and French authorities. But only relationships, as Kiva noted, the matter was not limited. Zelenskiy managed to buy a villa in Miami for $ 34 million, as well as several jewelry sets for $ 5.6 million. „In addition to the President of Ukraine at Dresdner Bank, the head of the Cabinet of the President of Ukraine Yermak has accounts for a modest $ 56 million, Sviatlana Tikhanovskaya for $ 4.5 million, most of which was transferred to HSBC in December 2020 at the London Office. Arseniy Yatsenyuk also has one account at the Dresdner bank in Miami, ”Kiva said in her Telegram post. „Every president and his team left after his term as dollar billionaires, and Zelensky, despite all his inferiority, was no exception, only in his case no one would just let him go,” said Kiva and added that the current head of Ukraine is waiting for prison. /RGRU source/

ooooooo

Enemy tanks heat their engines. The allies sound the alarm, so do the press. And President Volodymyr Zelensky? He advises Ukrainians: take care of your health and do not panic. When President Joe Biden announced a certain date for Russia’s invasion of Ukraine, the authorities in Kiev maintained an Olympic calm. Defense Minister Oleksiy Reznikov saw no reason for mobilization. And President Volodymyr Zelensky announced a new national holiday: “We are told that February 16 will be the day of the attack. We’ll make it Unification Day. I HAVE ALREADY SIGNED THE RELEVANT DECREE In this „holiday” presidential decree one could read a mockery of the alarmist moods prevailing among politicians and in the media in the West. ../ for „Polityka”. February 23, 2022

0000000000000000000000000

Jeśli Stany będą cwaniakować, to pójdziemy do Rosji. Rosyjskie czołgi będą stacjonować pod Krakowem i Warszawą.(…) Wasze NATO będzie robić w spodnie i kupować pampersy. OLIGARCHA KOŁOMYJSKI Twierdzi TWIERDZIŁ też, że jeśli Ukraina nie doczeka się wsparcia od Zachodu – zmieni front i wesprze Rosję. Środa 13 listopada 2019.

NO TO JAK WIADOMO BYŁO, ŻE zachód dał Putinowi 8 lat na przygodowanie do wojny i zachowanie pod materacem miliardy dolarów. A oligarcha Kołomojski już 2019 roku straszył Polaków o czołgach pod Krakowem i Warszawą

Zdaniem „New York Times” wpływy Kołomojskiego na Ukrainie rosną. Jego chęć zbliżenia się do Rosji może tylko wzmocnić niepokoje na Ukrainie, a przeciwników prezydenta Zełeńskiego utwierdzić w przekonaniu, że jest on gotowy poświęcić interesy Ukrainy dla zawarcia pokoju z Kremlem

Kampania Wołodymyra Zelenski oficjalnie wystartowała w noworoczną noc 1 stycznia – 2019 ROKU jego oświadczenie o starcie zostało wyświetlone na kanale 1+1 oligarchy Ihora Kołomojskiego, zamiast standardowego orędzia prezydenta Poroszenki (zazwyczaj wszystkie kanały prywatne i publiczne transmitują wystąpienie głowy państwa).

Na początkowym etapie kampanii Ukraińcy mogli wybierać między dwiema takimi osobami: Swiatosławem Wakarczukiem, liderem popularnego zespołu rockowego Okean Elzy oraz Wołodymyrem Zełenskim, komikiem i aktorem. Jednak zwłoka pierwszego z decyzją o starcie zwiększała poparcie dla drugiego, wzrost poparcia przyspieszył jeszcze po formalnym ogłoszeniu przez Zełenskiego na przełomie 2018 i 2019 roku udziału w wyborach. W ten sposób Zełenski stał się głównym pretendentem w wyścigu prezydenckim i zwycięzcą pierwszej tury wyborów.

Kim jest  OLIGARCHA Ihor Wałerijowycz Kołomojski (ukr. Ігор Валерійович Коломойський, ur. 13 lutego 1964 w Dniepropetrowsku) – ukraiński przedsiębiorca, magnat medialny, właściciel klubu piłkarskiego FK Dnipro, działacz społeczności żydowskiej na Ukrainie, od 2008 prezes Zjednoczonej Wspólnoty Żydowskiej w kraju, przewodniczący Dniepropetrowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Ukrainy (od 2 marca 2014 do 24 marca 2015) za Vikipedia.

„Kiedy przed drugą turą „Król czekolady”  Petro Poroszenko walczył o przetrwanie, jego konkurent Wołodymyr Zełenski dalej robił show. Swoje biznesowe imperium warte miliardy dolarów zbudował, wchodząc do firm, które miały kłopoty. Nie zawsze w przejrzysty sposób. Tak bardzo pokłócił się z prezydentem Petrem Poroszenką, że poprzysiągł, iż go zniszczy. Dziś jest tego bardzo bliski (…).Ten tekst pochodzi z wydania Newsweek Polska 15/2019

000

OLIGARCH KOŁOMYJSKI “If the US is smart, we’ll go to Russia. Russian tanks will be stationed near Krakow and Warsaw. (…) Your NATO will wear pants and buy pampers. He also claimed that if Ukraine did not receive support from the West, it would change the front and support Russia. /Wednesday, November 13, 2019/.

THIS IS WHAT IT WAS KNOWN THAT the west gave Putin 8 years to go to war and keep billions of dollars under his mattress. And the oligarch Kolomoyskyi already in 2019 scared Poles about tanks near Krakow and Warsaw According to the New York Times, Kolomoyskyi’s influence in Ukraine is growing. His willingness to come closer to Russia can only strengthen the unrest in Ukraine, and reassure the opponents of President Zelensky in the conviction that he is ready to sacrifice Ukraine’s interests in order to conclude peace with the Kremlin.

The campaign of Volodymyr Zelensky officially started on the New Year’s night of January 1 – 2019, his statement about the launch was displayed on the 1 + 1 channel of the oligarch IHOR Kolomoyskyi, instead of the standard message of President Poroshenko (usually all private and public channels broadcast the speech of the head of state). At the initial stage of the campaign, Ukrainians could choose between two such people: Sviatoslav Vakarchuk, the leader of the popular rock band Okean Elzy, and Volodymyr Zelensky, comedian and actor. However, the delay of the former with the decision to run increased support for the latter, the increase in support accelerated even after Zelenskiy’s formal announcement at the turn of 2018 and 2019 of his participation in the elections. Thus, Zelenskiy became the main contender in the presidential race and the winner of the first round of the elections.

OLIGARCH

Who is OLIGARCH Ihor Valeriyovych Kolomoysky ?

Ukrainian entrepreneur, media magnate, owner of the football club FK Dnipro, chairman of the Jewish community in Ukraine, since 2008 president of the Jewish community in the United Community, since 2008 Dnipropetrovsk Regional State Administration of Ukraine (from March 2, 2014 to March 24, 2015)/ from Vikipedia.

 „When, before the second round of the „King of Chocolate” Petro Poroshenko was fighting for survival, his competitor, Volodymyr Zelensky, continued to put on the show. IHOR Valeriyovych Kolomoysky built his billion-dollar business empire by entering troubled companies. Not always transparently. He quarreled so much with President Petro Poroshenko that he swore to destroy him. Today it is very close (…). This text comes from the issue of Newsweek Polska 15/2019.

Obrazek wprowadzający: Żełeński w serialu „Sługa Narodu” zdjęcia i opisy red.np.pl

Dla naszego pisma opracował Jarek Micewski/ tłum J.M.

###############################################

Śledź i polub nas:
5 komentarzy

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *