Życie z pasją siostry Ewy od Polonii

(W WERSJI POLSKIEJ I ANGIELSKIEJ)

^ S. Ewa z parafianami z Clifton na Paradzie Pułaskiego_fot. archiwum prywatne_FNS

Tekst: Family News Service

Gdyby każdy człowiek żył prawdziwą pasją życia, świadomością, że każdy dzień jest okazją do zrobienia czegoś dobrego, świat byłby lepszy – powiedziała Family News Service s. Ewa Biniek MChR ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. S. Ewa od ponad 30 lat pracuje wśród Polonii w USA. 2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

S. Ewa Biniek od 8 lat pracuje w parafii św. Jana Kantego w Clifton (New Jersey) niedaleko Nowego Jorku. Parafia liczy ponad 800 rodzin. Niektórzy parafianie reprezentują Polonię, która już dawno przybyła do USA, inni przybyli niedawno. Praca dla Polonii jest wielką pasją s. Ewy. „Od 8 lat próbuję tutaj animować życie tej wspólnoty, troszcząc się przede wszystkim o dzieci i młodzież” – zaznaczyła.

Nasza pasja – praca wśród Polonii

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej szczególną troską obejmuje Polaków mieszkających poza granicami kraju. „Wypełniając tę naszą misję, często dzielimy życie i koleje losu emigrantów” – podkreśliła s. Ewa Biniek, która od ponad 40 lat jest członkinią tej wspólnoty zakonnej.

Aktualnie ponad 50 sióstr z tego zgromadzenia pracuje na kontynencie amerykańskim w USA i Kanadzie. Pracują m.in. w polskich szkołach i przedszkolach, uczą katechezy, nierzadko również języka polskiego, przekazują polskie tradycje. Odwiedzają też chorych, m.in. w Copernicus Center w Toronto. To dom dla starszych, gdzie przebywa wielu Polaków i osób polskiego pochodzenia.

W 2008 r. siostry otworzyły Dom Samotnej Matki im. Świętej Rodziny w Chicago. Do tej pory z pomocy oferowanej przez siostry skorzystało ponad 150 kobiet. Misjonarki prowadzą w Chicago również poradnię Rachel przede wszystkim dla Polaków. Jej zadaniem jest pomoc rodzicom po stracie dziecka z powodu poronienia lub śmierci okołoporodowej oraz pomoc kobietom, które nakłaniane są do aborcji. Poradnia świadczy pomoc również kobietom z syndromem postaborcyjnym. Od 9 lat na przedmieściach Chicago siostry misjonarki prowadzą przedszkole dla 70 dzieci, dbając o rozwój najmłodszego pokolenia rodaków na emigracji. 

Przy parafii w Clifton siostry misjonarki organizują lub współorganizują wiele działań, które stwarzają okazję dla Polaków, aby być razem, dbać o polskie tradycje i wartości i pogłębiać wiarę. Wokół sióstr w parafii szczególnie gromadzą się dzieci i młodzież, na regularne zajęcia, a także wyjazdy wakacyjne. Dużą popularnością cieszą się pikniki dla rodzin oraz wspólnie przeżywane religijne uroczystości, jak Boże Narodzenie czy Boże Ciało. Rokrocznie parafianie wraz z siostrami angażują się w Paradę Pułaskiego w New Jersey, coroczną imprezę poświęconą bohaterowi Polski i USA.

Praca i poświęcenie sióstr są bezcenne w oczach tych, którym służą. „Nasze rodziny, nasze dzieci czują się bezpieczne i zintegrowane w tej parafii. Siostry wkładają wiele serca w religijną edukację dzieci, które są dwujęzyczne i na co dzień uczą się w różnych szkołach. Moje dzieci prawdopodobnie znają więcej piosenek religijnych w języku polskim niż ja w ich wieku” – podkreśliła w rozmowie z Family News Service mieszkająca w Clifton Anna Biedron. „My dorośli również możemy liczyć na odnowę duchową w parafii, biorąc udział w spotkaniach, podczas których możemy porozmawiać o ważnych sprawach” – dodała.

„S. Ewa ma niezwykły dar zjednywania dzieci i dorosłych. Posługa sióstr zakonnych jest niezwykle wartościową, choć często niezrozumianą formą życia. Cieszę się, że wciąż możemy korzystać z oddania sióstr” – zaznaczyła Anna Obrycki, żona i mama dwóch córek, należąca do parafii w Clifton. Sama wychowała się w parafii, gdzie nie było sióstr, dlatego teraz tym bardziej docenia ich pracę i poświęcenie. „Nasze dzieci chętnie przychodzą do kościoła, modlą się, są otwarte na chłonięcie wiedzy. To cenne dla nas, że nie tylko my jako rodzice możemy przekazywać wiarę, ale że nasze dzieci mają przykład wiary sióstr” – podsumowała.

Siostry z pasją

Po wielu latach w zgromadzeniu s. Ewa Biniek jest przekonana, że gdyby raz jeszcze miała podjąć decyzję, ponownie byłaby to decyzja o byciu siostrą zakonną, mimo że pierwotnie inaczej planowała swoje życie. „To jest moje miejsce. Tu Pan Bóg mnie chciał. Jeden ksiądz mi powiedział, że będę szczęśliwa, jeśli będę robić to, czego Pan Bóg ode mnie chce. Jeżeli przyjmę to jako dar, to zupełnie zmienia się perspektywa” – powiedziała s. Ewa. „Czuję się spełniona i szczęśliwa. Czy zawsze jest łatwo? Nie. Często było bardzo trudno, ale wiem, że nie ma łatwej miłości. Nie ma łatwego szczęścia” – podsumowała.

Życie sióstr zakonnych to nie nudna rutyna. Powołanie dla s. Ewy jest pasją. Tak postrzega swoją konsekrację zakonną, oddanie Panu Bogu i ludziom, którym stara się pomagać. Mówi też o innych różnorodnych pasjach sióstr: „W naszym zgromadzeniu są siostry, które piszą wiersze, nawet wydają tomiki. Inne siostry interesują się muzyką, na miarę możliwości chodzą na koncerty i do teatrów. Wiele sióstr lubi chodzić po górach” – wyliczyła s. Ewa.

2 lutego jest Dniem Życia Konsekrowanego od 1997 r. na mocy decyzji św. Jana Pawła II. Obchodzony jest on w święto Ofiarowania Pańskiego, które upamiętnia dzień, kiedy mały Jezus 40 dni po narodzeniu został przyniesiony do świątyni przez Maryję i Józefa.

Family News Service

^^^

A Life with a Passion: Sister Ewa and her Work for Poles Abroad

If every person lived by a real passion for life, spurred by an awareness that every day is an opportunity to do something good, the world would be a better place – said Sr. Ewa Biniek MChR in an interview with the Family News Service. A member of the Missionary Sisters of Christ the King
for Polish Emigrants, Sr. Ewa has dedicated the past three decades of her life to working among the Polish community in the US. The World Day for Consecrated Life is celebrated on February 2.


Sr. Ewa Biniek has worked for the past 8 years in St. John Kanty Parish in Clifton, New Jersey, close to New York City. The parish is made up of over 800 families. Some parishioners represent the Polish Diaspora who arrived in the US long ago, while others have come more recently. Sr. Ewa is very passionate about her work for the Polish community. As she herself indicated, “I have tried to animate the life of this community for over 8 years, caring first and foremost for children and young people”.

Our passion – work among the Poles living abroad
 
The Congregation of Missionary Sisters of Christ the King for Polish Emigrants is especially dedicated to Poles who live outside their homeland. “When performing our mission, we often share the lives and histories of the emigrants,” stressed Sr. Ewa Biniek, a sister of this religious congregation for over four decades.

Over 50 sisters from this congregation work in North America, in both the US and Canada. Among others, they teach catechesis and often also the Polish language in Polish schools and kindergartens and pass on Polish traditions. Moreover, they visit the sick, e.g., at the Copernicus Lodge Toronto. This is a home for the elderly, where many Poles and people of Polish origin stay.

In 2008, the sisters opened the Holy Family Single Mother’s Home in Chicago. More than 150 women have benefited from the sisters’ help. The missionaries also run the Rachel Counselling Centre in Chicago, primarily for Poles. Its mission is to aid parents after the loss of a child due to miscarriage or perinatal death and to help women who are pressured into having an abortion. The counselling centre also provides help for women suffering from post-abortion syndrome.

At the Clifton parish, the missionary sisters organise or co-organise many activities that provide an opportunity for Poles to be together, nurture Polish traditions and values and strengthen their faith. Children and young adults, in particular, gather around the sisters in the parish for both regular activities as well as holiday trips. Picnics for whole families and religious celebrations such as Christmas and Corpus Christi are very popular. Every year, parishioners, together with the sisters, are involved in the Pulaski Parade in New Jersey, an annual event honouring the hero of both Poland and the US.

The work and dedication of the sisters is priceless in the eyes of those they serve. “Our families, our children feel safe and integrated in the parish. The sisters put a lot of heart into the religious education of the children, who are bilingual and learn in different schools every day. My children may know more religious songs in Polish than I did at their age”, stressed Anna Biedron from Clifton in an interview with the Family News Service. She added: “We adults can also count on spiritual renewal in the parish by attending meetings where we can talk about what is important for us”.

“Sr. Ewa has an unusual gift to win over kids and adults alike. The sisters’ ministry is an invaluable, if often misunderstood, way of life. I am glad that we can still benefit from their dedication”, noted Anna Obrycki, a wife and a mother of two daughters, herself a resident of Clifton. She herself grew up in a parish where there were no sisters, so now she appreciates their ministry and dedication all the more. By her own admission, “Our children enjoy coming to church, pray, and are open to new knowledge. It is valuable for us that not only we as parents can pass on the faith, but that our children see the example of the sisters’ faith”.

Sisters with a passion

After many years in the congregation, Sr. Ewa Biniek is convinced that if she were to decide again, she would once again choose to be a nun, even though she had originally planned her life differently. „This is my place. This is where the God wanted me to be. One priest told me that I’d be happy once I did what the Lord wanted me to do. If I accept it as a gift, the perspective changes completely”, said Sr. Ewa. „I feel fulfilled and happy. It is not always easy. On the contrary, it has often been hard, yet I know that love is not easy. Happiness comes at a price”, she concluded.

The life of a nun is no tedious routine. For Sr. Ewa, vocation is a passion. This is how she sees her religious consecration, her devotion to God, and to the people she tries to help. Sr. Ewa enumerates her fellow sisters’ many pastimes: “There are sisters in our congregation who compose and publish poetry. Others are interested in music and go to concerts and to the theatre whenever they can. Many sisters like walks in the mountains”.

As of 1997, by a decision of St. John Paul II, February 2 has been celebrated as the World Day for Consecrated Life. It is held on the Feast of the Presentation of the Lord, marking the time when Mary and Joseph brought small Jesus to the temple 40 days after His birth.


Family News Service

################### np.pl ###################

Śledź i polub nas:

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *